Phim nhiệt cho thẻ bảo quản thực phẩm

  • Phim nhiệt cho thẻ bảo quản thực phẩm

    Phim nhiệt cho thẻ bảo quản thực phẩm

    Đây là màng mờ cán nhiệt BOPP dùng làm thẻ bảo quản thực phẩm.Màng cán này được sử dụng rộng rãi trong ngành bảo quản thực phẩm.Thẻ bảo quản thực phẩm được ngâm trong cồn để tạo lớp bảo vệ sau khi dán thẻ với màng của chúng tôi.Cồn sẽ làm cho màng và giấy bị đóng lớp, điều này sẽ làm tăng độ khó khi cán màng.Sản phẩm của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này cho các nhà sản xuất thẻ giữ tươi thực phẩm, để thẻ giữ tươi thực phẩm có thể ức chế sự sinh sản của vi sinh vật và có tác dụng tốt...